اردوخوری حلزونی رومنس 822

اردوخوری حلزونی رومنس 822

اردوخوری حلزون رومنس
قطر تقریبی 26 سانتیمتر