ظرف سالادخوری گلدکیش مدل 8521

ظرف سالادخوری گلدکیش مدل 8521