جا شمعی آلومینیوم ایکیا مدل روناس

جا شمعی آلومینیوم ایکیا مدل روناس

ارتفاع:40 میلیمتر
قطر:85 میلیمتر
طول اضلاع:90 میلیمتر
قطر دایره داخلی جهت شمع مصرفی:61 میلیمتر