جا شمعی آلومینیوم ایکیا مدل ناسجو

جا شمعی آلومینیوم ایکیا مدل ناسجو

ارتفاع:70 میلیمتر
قطر:75 میلیمتر
قطر دایره داخلی جهت شمع مصرفی:22 میلیمتر